KVK Aydınlatma Metni

Polat Holding A.Ş. (“Şirketimiz”;“Polat Holding”) olarak, resmi internet sitemiz olan www.polat.com adresini (“Site”) ziyaret ettiğinizde Şirketimiz ile doğrudan veya dolaylı paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Bu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Polat Holding olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Şirketimiz, aşağıdaki tabloda belirtilen ve doğrudan sizden elektronik yollarla elde ettiği kişisel verilerinizi yine tabloda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak işlemektedir.

Kişisel Veriniz

Ad- soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve talep/şikâyet mesajının içeriği

Ad- soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve talep/şikâyet mesajının içeriği

Trafik verisi

Şirketimize Ulaştığı Ortam

https://www.polat.com/iletisim

https://www.polat.com/iletisim

http://www.polat.com

İşlenme ve Aktarılma Amacı

Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmektir.

Şirketimizin ve Holding’e bağlı şirketlerin, bu şirketlerin tüzel kişi hâkim ortaklarının konut projeleri ve diğer ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirmek

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Alıcı Grubu

Aktarım yapılmamaktadır.

Holding’e bağlı şirketler, bu şirketlerin tüzel kişi hâkim ortakları ile bu şirketlerin acenteleri, özel yetkili işletmeleri ve bayileri ilgili hizmet sağlayıcı iş ortakları ve tedarikçiler

Resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı mercileri

Çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel verileriniz için bkz. Çerez Politikası

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, doğrudan sizden elektronik (e-posta, telefon, sms vb.) yollarla elde ettiği kişisel verilerinizi yukarıdaki tabloda sayılan amaçlarla ürün ve hizmet pazarlama süreçleri bakımında reklam, kampanya ve promosyon faaliyetleri uyarınca bilgilendirici SMS veya e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanız doğrultusunda, diğer amaçlar ve uygulamalar bakımından ise Kanun’un m.5/2/a-ç-f bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şİrketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatlerine uygun hareket etmek amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel verileriniz kimlerle hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

Kişisel verileriniz, yukarıdaki tabloda yer alan amaçların yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler ile (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb. dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler) Kanun’un 8.maddesinde yer alan usul ve esaslar ile KVK mevzuatına uygun olarak yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde paylaşılmaktadır. Paylaşılan kişisel verilerinizin anılan üçüncü kişiler tarafından paylaşılma amacına ve KVK mevzuatına uygun bir şekilde işlenmesi Şirketimizin denetimindedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktadır.

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirketimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Şirketimiz bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinizi KVK mevzuatı uyarınca hazırlanan Polat Holding KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na (“İmha Politikası”) uygun şekilde işlemekte, muhafaza etmekte ve korumaktadır.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde İmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek; korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde Şirketimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Başvurularınızı ıslak imzalı şekilde ““Polat Ofis, Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Kağıthane/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz. İşbu aydınlatma metni ile bağlantılı olarak POLAT HOLDİNG Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nde (VERBİS) yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri ile kişisel veri işleme envanteri ayrıntılarına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması halinde Şirketimizin KVK Yetkilisine [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.